Ratsumieskillan säännöt

 
Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 §

Yhdistyksen nimi on Ratsumieskilta ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toiminta-alue on Suomen valtakunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

2 §

Killan tarkoituksena on maanpuolustustahdon ylläpitäminen, turvallisuuspoliittisen tietämyksen lisääminen, maanpuolustusharrastuksen lisääminen sekä suomalaisen ratsuväen perinteiden vaaliminen, samoin killan perinnejoukko-osastossa palvelevien varusmiesten, vaikeuksiin joutuneiden jäsentensä sekä sotiemme veteraanien tukeminen. Edelleen kilta pyrkii toiminnallaan tukemaan suomenhevosen rodun säilymistä.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi kilta järjestää kokouksia, tutustumiskäyntejä, juhla- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta samantapaista toimintaa. Toimintansa tukemiseksi kilta voi, asianmukaisin luvin, harjoittaa killan tunnuksin varustettujen painotuotteiden, lahjatavaroiden ja kustantamiensa teosten myyntiä, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä lähinnä jäsenistölle ja heidän ystävilleen suunnattuja maksullisia kiltatilaisuuksia.

Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Jäsenyys

3 §

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen hyvämaineinen Suomen kansalainen, mies tai nainen, joka pitää Suomen kansallista itsemääräämisoikeutta luovuttamattomana arvona ja tunnustaa puolustusvoimain merkityksen sen turvaajana sekä tuntee myönteistä kiinnostusta suomalaisen ratsuväen periteitä ja niiden vaalimista kohtaan.

Killan hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Jäsenistö voi muodostaa rekisteröimättömiä taikka rekisteröityjä paikallisosastoja, joita kutsutaan eskadrooniksi. Jäsenyyden edellytyksenä on, että henkilö tai rekisteröimätön tai rekisteröity yhdistys hyväksyy Ratsumieskilta ry:n säännöt, tarkoituksen ja toimintamuodot. Kannattajajäseneksi killan hallitus voi hyväksyä sekä henkilö- että yhteisöjäseniä.

Kokouksissa on äänioikeus jäsenmaksun maksaneilla killan henkilöjäsenillä, myös kunniajäsenillä. Äänioikeus on myös jäseneksi hyväksyttyjen rekisteröityjen yhdistysten niillä henkilöjäsenillä, jotka kyseinen yhdistys on jäsenekseen killan hallitukselle ilmoittanut ja joista se on suorittanut killan jäsenmaksun. Killan kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla.
Killan vuosikokous voi, hallituksen esityksestä, kutsua killan kunniajäseneksi henkilön, joka on poikkeuksellisen ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti toiminut killan päämäärien hyväksi. Kunniajäsenellä on kunniaratsumiehen arvo.

Poikkeuksellisen pitkään ja ansiokkaasti killan johtotehtävissä toiminut henkilö voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä nimetä kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.

4 §

Jäsen, joka haluaa erota killasta, ilmoittaa errostaan kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä killan kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä meneillään olevan vuoden päättyessä. Erityisestä syystä hallitus voi antaa eron myös ennen vuoden loppua.
Mikäli jäsen toimii vastoin killan sääntöjä ja tieten tahtoen sitä vahingoittaa, hallitus voi hänet erottaa jäsenyydestä joko määräajaksi tai kokonaan.

Hallitus ja sen tehtävät

5 §

Killan toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, avukseen tarpeelliset toimikunnat ja työryhmät sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt. Toimikuntien ja työryhmien jäsenet sekä toimihenkilöt ovat killan jäseniä.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä neljä (4) eroaa ensimmäisenä vuotena arvon perusteella, toisena vuotena viisi (5) ja sen jälkeen vuorottain. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen.

6 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus voi kokoontua myös neljän (4) hallituksen jäsenen vaatimuksesta käsittelemään näiden kirjallisesti ilmoittamaa asiaa. Tällöin hallituksen on kokoonnuttava kolmekymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla.

Hallitus päättää asioista yksinkertaisin ääntenenemmistöin. Puheenjohtajan kanta ratkaisee, jos äänet menevät tasan, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

7 §

Hallituksen tehtävänä on
johtaa kiltaa sen tavoitteiden mukaisesti;
edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia valtuuksiensa rajoissa sekä esiintyä killan nimissä kantajana ja vastaajana;
kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niiden asiat;
panna toimeen killan kokousten tekemät päätökset;
vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden tarkoituksenmukaisesta hoitamisesta;
päättää killan jäsenyydestä siten kuin 3. ja 4. pykälissä on määrätty sekä pitää killan jäsenluetteloa;
laatia killan toiminta- ja tilikertomukset vuosikokousta varten;
laatia ehdotukset killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi valtuuskunnan kanta huomioon ottaen;
huolehtia muistakin killan toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Valtuuskunta

8 §

Kiltavaltuuskunta on killan neuvoa-antava elin, joka kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ainakin kerran vuodessa, marras-, joulu- tai tammikuussa, jolloin se pitää alkavan toimikauden taloutta ja toimintaa suunnittelevan kokouksen.

Valtuuskunnan puheenjohtajan valitsee killan vuosikokous, kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Kukin eskadroona valitsee keskuudestaan kaksi (2) jäsentä valtuuskuntaan vuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnassa on oltava sekä miehiä että naisia. Eskadroonat ilmoittavat valitsemansa valtuuskunnan jäsenet killan vuosikokouksessa. Hämeen Ratsurykmentin perinnejoukko-osaston komentaja on valtuuskunnan jäsen.

Kokoukset

9 §

Killan vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvalta;
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat;
esitetään hallituksen laatimakillan toimintakertomus, killan tilit ja tilintarkastajien lausunto;
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
käsitellään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksut;
valitaan, joka toinen vuosi, puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
valitaan, joka kolmas vuosi, valtuuskunnan puheenjohtaja sekä todetaan eskadroonien nimeämät valtuuskunnan jäsenet;
valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen vuoden taloudenpitoa ja tilejä;
käsitellään muut hallituksen esittämät ja jäsenten kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

10 §

Killan ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 killan jäsenistä sitä pyytää, kirjallisesti esitetyn asian käsittelemiseksi.

11 §

Kutsun killan vuosi- ja ylimääräiseen kokoukseen toimittaa hallitus kirjeellä niille jäsenille, joiden osoite on tiedossa kaksi (2) ja enintään neljä (4) viikkoa ennen kokouspäivää. Eskadroonien päälliköt ovat tämän lisäksi velvollisia tiedottamaan kokouksista jäsenistölleen.

Killan tilit ja nimen kirjoittaminen

12 §

Killan tilikausi on kalenterivuosi. Killan tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on ainakin kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta esitettävä tilintarkastajille, joiden on annettavatarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

13 §

Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

14 §

Ehdotukset, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, hyväksytään, jos vähintään ¾ killan kokouksessa annetuista äänistä on niiden kannalla. Sääntöjen muuttamisehdotuksesta on kokouskutsussa mainittava.

15 §

Ehdotukset, jotka tarkoittavat killan purkamista, hyväksytään, jos vähintään ¾ killan kokouksessa annetuista äänistä on purkamisen kannalta. Killan purkamisehdotuksesta on kokouskutsussa mainittava.

16 §

Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus Hämeen Ratsurykmentin säätiölle.

17 §

Aikaisempien sääntöjen mukaiset jäsenoikeudet säilyvät.