Ratsumieskillan säännöt

 
Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 §

Yhdistyksen nimi on Ratsumieskilta ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

2 §

Killan tarkoituksena on maanpuolustustahdon ylläpitäminen, turvallisuuspoliittisen tiedon lisääminen, maanpuolustusharrastuksen lisääminen, ampumaharrastuksen lisääminen sekä suomalaisen ratsuväen perinteiden vaaliminen. Kilta tukee toiminnallaan suomenhevosen rodun säilymistä.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi kilta järjestää kokouksia, tutustumiskäyntejä, juhla- ja esitelmätilaisuuksia, ampumaharjoituksia ja kilpailuja sekä muuta vastaavaa toimintaa. Toimintansa tukemiseksi kilta voi harjoittaa painotuotteiden, lahjatavaroiden ja teosten myyntiä, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä maksullisia kiltatilaisuuksia.

Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Jäsenyys

3 §

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka pitää Suomen kansallista itsemääräämisoikeutta luovuttamattomana arvona ja tunnustaa puolustusvoimain merkityksen sen turvaajana sekä tuntee kiinnostusta suomalaisen ratsuväen perinteitä ja niiden vaalimista kohtaan.

Killan hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Jäsenistö voi muodostaa rekisteröimättömiä taikka rekisteröityjä paikallisosastoja, joita kutsutaan eskadrooniksi. Kannattajajäseneksi killan hallitus voi hyväksyä sekä henkilö- että yhteisöjäseniä.

Kokouksissa on äänioikeus jäsenmaksun maksaneilla killan henkilöjäsenillä sekä kunniajäsenillä. Killan kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla.

Killan vuosikokous voi, hallituksen esityksestä, kutsua killan kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti toiminut killan päämäärien hyväksi. Kunniajäsenellä on kunniaratsumiehen arvo.

Pitkään ja ansiokkaasti killan johtotehtävissä toiminut henkilö voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä nimetä kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.

4 §

Jäsenen, joka haluaa erota killasta, pitää ilmoittaa erostaan kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroaminen killan kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Mikäli jäsen toimii vastoin killan sääntöjä taikka menettelee tavalla joka vahingoittaa kiltaa hallitus voi erottaa hänet jäsenyydestä joko määräajaksi tai kokonaan.

Hallitus ja sen tehtävät

5 §

Killan toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä yhdeksään (4-9) muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja tarpeelliset toimikunnat ja työryhmät sekä hallituksesta taikka sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi (1) kerrallaan.

6 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus voi kokoontua myös kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä vaatii kokouksen koolle kutsumista käsittelemään näiden kirjallisesti ilmoittamaa asiaa. Tällöin hallituksen on kokoonnuttava kolmekymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Hallitus päättää asioista yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Puheenjohtajan kanta ratkaisee, jos äänet menevät tasan, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

7 §

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa kiltaa sen tavoitteiden mukaisesti;
 2. edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia valtuuksiensa rajoissa sekä esiintyä killan nimissä kantajana ja vastaajana;
 3. kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niiden asiat;
 4. panna toimeen killan kokousten tekemät päätökset;
 5. vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden tarkoituksenmukaisesta hoitamisesta;
 6. päättää killan jäsenyydestä siten kuin 3. ja 4. pykälissä on määrätty sekä pitää killan jäsenluetteloa;
 7. laatia killan toiminta- ja tilikertomukset vuosikokousta varten;
 8. laatia ehdotukset killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi valtuuskunnan kanta huomioon ottaen;
 9. huolehtia muistakin killan toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Kokoukset

8 §

Killan vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat;
 3. esitetään hallituksen laatima killan toimintakertomus, killan tilit ja toiminnantarkastajan lausunto;
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 5. käsitellään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksut;
 6. valitaan joka toinen vuosi puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet joka vuosi;
 7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan alkaneen vuoden toimintaa;
 8. käsitellään muut hallituksen esittämät ja jäsenten kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

9 §

Killan ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 killan jäsenistä sitä pyytää, kirjallisesti esitetyn asian käsittelemiseksi.

10 §

Kutsun killan vuosi- ja ylimääräiseen kokoukseen toimittaa hallitus sähköisesti niille jäsenille, joiden osoite on tiedossa vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) viikkoa ennen kokouspäivää. Eskadroonien päälliköt ovat velvollisia tiedottamaan kokouksista jäsenistölleen.

Kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana jos hallitus niin päättää ja asia mainitaan kokouskutsussa.

Killan tilit ja nimen kirjoittaminen

11 §

Killan tilikausi on kalenterivuosi. Killan tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta esitettävä toiminnantarkastajalle, jonka on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

12 §

Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja taikka sihteeri yksin.

Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

13 §

Ehdotukset, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, hyväksytään, jos vähintään ¾ killan kokouksessa annetuista äänistä on niiden kannalla. Sääntöjen muuttamisehdotuksesta on kokouskutsussa mainittava.

14 §

Ehdotukset, jotka tarkoittavat killan purkamista, hyväksytään, jos vähintään ¾ killan kokouksessa annetuista äänistä on purkamisen kannalta. Killan purkamisehdotuksesta on kokouskutsussa mainittava.

15 §

Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan luovutetaan sen omaisuus viimeisen yleisen kokouksen päättämälle maanpuolustusta ja ratsuväen perinteitä edistävälle yhteisölle

17 §

Aikaisempien sääntöjen mukaiset jäsenoikeudet säilyvät.